هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

مهندس غلامرضا رسولیان

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس مسعود رواندوست

مدیران ارشد

مدیرعامل

مهندس علی حسین صالحی

مهندسی مواد- متالورژی

مدیرکارخانه

مهندس مهدی احمدی

مهندسی صنایع

معرفی

مدیران میانی و تیم مهندسی

مدیرمالی

سرکارخانم اقتصاد

حسابداری

مدیرفروش

مهندس سیامک قره داغی

مهندسی مواد- متالورژی

مدیر کنترل کیفیت

مهندس علیرضا سلیمانی

مهندسی مواد- متالورژی

مدیر طراحی وتکنولوژی

مهندس علیرضا درویشی

مهندسی مواد- متالورژی