اجرای پروژه Plan B ( انتقال کوره های ذوب 1.5 تن و 750 کیلوگرم به عرشه جدید)

پس اجرایی شدن Plan A و ذوب گیری از کوره های جدید،با توجه به نیاز شرکت به کوره های کوچکتر جهت برآورده کردن تمامی سبدسفارشات مشتریان به سرعت ساخت وتوسعه عرشعه جدید، انتقال کوره های 1.5 تن و 750 کیلوگرم  دردستور کار قرار گرفت که دراین پروژه نیز تاکنون پیشرفت قابل ملاحظه ای را شاهد هستیم .