ساخت سالن ذوب ونصب کوره های جدید

بایاری خداوند پس ازگذشت 9ماه وباهمت وتلاش بی‌وقفه مجموعه مدیریت وپرسنل در کنار یکدیگرساخت سالن ذوب ریزی جدید باافزایش ضریب وزنی تولید انجام گردید، که این امر میسر نبود، مگر با کمک و همت تک تک شما عزیزان .

خداوند را سپاس برای تمامی الطافی که دراین بحبوحه سخت وفشار اقتصادی به مجموعه خانواده روانشیر داشته است وهمواره نگاه پرمهرخودر راازمادریغ نمی دارد.