نصب جرثقیل 20تن

باتوجه به افزایش ظرفیت ذوب گیری از کوره ها وتوانایی جهت ریخته گری قطعات سنگین تر، نیاز به جرثقیل با افزایش توان حمل بیشتر نیز حس می شد که، کار ساخت جرثقیل 20 تن دردستور کار قرارگرفت وهمزمان با نصب کوره های ذوب این امر نیز صورت پذیرفت.