نوسازی و اصلاح ساختار سالن قالبگیری

با افزایش توانایی واحد ذوب و نیاز این واحد به قالبهای بیشتر در ریختگری قطعات، برطرف نمودن موانع قالبگیری نیز می بایست انجام می پذیرفت که با تلاش پرسنل شرکت درحین اجرای تولید بصورت پروژه محور درقسمت های مختلف قالبگیری انجام می گردد.